Zásady ochrany osobných údajov

Domov  /  Stránky  /  Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.realitycompany.eu

Spoločnosť REALITY COMPANY, s.r.o., so sídlom Clementisove sady - Shopping city 34 924 01 Galanta, IČO: 36834050, DIČ: 2022461144, kontaktná adresa: Vajanského 3158/25, 924 01 Galanta, zapísaná v OROS Trnava Oddiel Sro, Vložka č. 20642/T (ďalej aj ako "REALITY COMPANY, s.r.o.", alebo "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu www.realitycompany.eu, umiestneného na internetovej adrese https://www.reaitycompany.eu a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať:

• sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
• prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
• obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
• správa bytového a nebytového fondu
• finančný leasing
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
• sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
• faktoring a forfaiting
• vedenie účtovníctva
• automatizované spracovanie údajov
• reklamná a propagačná činnosť
• nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
• predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
• predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
• organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
• organizovanie kurzov a školení


Prevádzkovateľom (alebo poskytovateľom webovej stránky) je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktoru je Slovenská republika viazaná; preevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.
Dotknutou osobou (zákazník prevádzkovateľa, potenciálny zákazník prevádzkovateľa, užívateľ, kupujúci) je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používateľom inzertných služieb prevádzkovaných na internetovej stránke realitycompany.eu, na všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú osobné údaje prevádzkovateľovi medzi ponukou a dopytom.

Prevádzkovateľ si plne uvedomujeme záväzky voči dotknutým osobám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich súkromie užívateľov a ochranu ich osobných údajov. Dotknut osoba má vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva osobné údaje užívateľa, komu sú jeho osobné údaje poskytované, aké má užívateľ práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Preto, aby bolo možné poskytovať služby v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností a obchodných aktivít na realitnom a finančnom trhu, spoločnosť zhromažďuje nasledovné údaje:
A / Informácie, ktorá nám odovzdávate v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti s organizovanou súťažou a to:

• informácie, potrebné pre riešenie konkrétneho obchodného zámeru – napríklad meno, priezvisko, bydlisko, fotografia nehnuteľnosti
• informácie, ktoré poskytujete pri používaní inzertnej služby – napríklad fotografie, znenie inzerátu;
• informácie, ktoré sú potrebné na zapojenie sa do súťaže, jej spravovanie a vyhodnotenie súťaže, ktorú organizuje spoločnosť REALITY COMPANY, s.r.o. – napríklad meno, priezvisko, bydlisko, fotografia - informácie, ktoré poskytujete pri používaní inzertnej služby – napríklad fotografie, znenie inzerátu;
• informácie poskytované pri platených službách – platobné informácie, napríklad číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie;
• informácie, ktoré poskytnuje prihlásený užívateľ - napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo;
• informácie súvisiace s dopytmi riešenými zákazníckou podporou alebo realitnými maklérmi – napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia.


Spracovanie osobných údajov v súlase so zákonom

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu 

SLEDOVAŤ NAJNOVŠIE PONUKY