Zásady ochrany osobných údajov

Domov  /  Stránky  /  Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť REALITY COMPANY, s.r.o., so sídlom Clementisove sady - Shopping city 34 924 01 Galanta, IČO: 36834050, kontaktná adresa: Vajanského 3158/25, 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 20642/T  je prevádzkovateľom internetového portálu www.realitycompany.eu, umiestneného na internetovej adrese https://www.reaitycompany.eu.

Prevádzkovateľom (alebo poskytovateľom webovej stránky) je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná; prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.
 

Dotknutou osobou (zákazník prevádzkovateľa, potenciálny zákazník prevádzkovateľa, užívateľ, kupujúci) je každá osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používateľom inzertných služieb prevádzkovaných na internetovej stránke realitycompany.eu, na všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú osobné údaje prevádzkovateľovi v rozsahu ponuky a dopytu.

Prevádzkovateľ si plne uvedomujeme záväzky voči dotknutým osobám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich súkromie užívateľov a ochranu ich osobných údajov. V nadväznosti na to, spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje sa musia riadiť Nariadením Európskej únie č. 2016/679 upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), a riadiť sa zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z.z:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18

V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). Poučenie o reklamáciách a alternatívnom riešení sporov, ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“:  https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-250/2007

SLEDOVAŤ NAJNOVŠIE PONUKY